ผู้บริหาร

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างวีระวงศ์

นายชูวิทย์ ธานี

สาธารณสุขอำเภอสว่างวีระวงศ์

นายอลงกต ตังคะวานิช

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอสว่างวีระวงศ์

ข่าวสาร

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวางวีระวงศ์
รับผิดชอบตรงต่อเวลาพัฒนาเป็นนิจ จิตบริการทำงานเป็นทีม

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวางวีระวงศ์ ตำบล สว่าง อำเภอ สว่างวีระวงศ์ จังหวัด อุบลราชธานี 34190 โทร 045-852246

บุคลากร

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวางวีระวงศ์

นายวสิทธิ์ ขนันไพร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวพัชรี สมบูรณ์

พนักงานธุรการ

นางสาวอุไรวรรณ อุพันทา

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวจิราภรณ์ อุไรสาย

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวสัณญา พลพวก

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวจิตราพร เรือนเจริญ

นักวิชาการสาธารณสุข

นายวีระพงค์ ผาปรางค์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายพุฒ สีลาพร

พนักงานทั่วไป