วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างวีระวงศ์
ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น.

 

    วาระก่อนการประชุม :

 

: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ    

เรื่องจากที่ว่าการ

 

 

 


  
: รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่   2/2561   Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 : เรื่องติดตามจากการประชุม ครั้งที่  2/2561     

 

 

: เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างวีระวงศ์

 

1. กลุ่มงานบริหาร

 

1.

 เรื่องแจ้งให้ทราบ …. เรื่องจากที่ว่าการอำเภอ ประชุมวันที่1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.30 .

2.

การเงิน เรื่องแจ้งให้ทราบฝ่ายการเงิน

-ผลการการส่งงบทดลอง ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม60-ธค.60 

-คะแนนลูกข่ายคะแนนเต็ม  50 คะแนน

-ผลการส่งงบทดลองเครือข่ายสว่างวีระวงศ์ ได้คะแนน50 คะแนนทุก รพสต.

-การแก้ไขงบทดลอง หลังจากที่ สปค.ดึงรายงบทดลองไตรมาสที่1ตค.-ธค.60แล้ว

-ห้ามแก้ไขรายงานงบทดลองได้ที่ผ่านมาได้ หาก รพสต.แห่งใดที่ต้องการแก้ไขรายงานให้ปรับปรุงบัญชีในเดือน กพ.61

    กำหนดการส่งรายงานการเงินและงบทดลอง GL 

          เดือน มีค. ส่งภายในวันที่ 10 กพ.61

 

    รายงานเงิน ที่ต้องส่ง สสอ.

1. รายงาน 407 วันสุดท้ายของเดือน   

2. สำเนาสเตทเม้นธนาคาร  หน้าวันสุดท้ายของเดือน

3. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

-ขอให้ทุก รพสต. ส่งภายในวันที่ 5  กพ.61

-แจ้ง โอนเงิน งบค่าเสื่อม 70%  โอนลงพื้นแล้วที่วันที่ 11  มค.61 

-งบค่าเสื่อมของจังหวัด 20% รพ.จะโอนให้ สัปดาห์หน้า สำหรับ รพสต.ที่ยังไม่ส่งใบเสร็จรับเงิน ขอให้ดำเนินการส่งภายใน ไม่เกินวันที่ 2 กพ.61 เพื่อตรวจสอบก่อนนำส่งขึ้น web กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

2. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

 

1.

 

 

-แจ้งแนวทางการดำเนินงานจากผู้นิเทศงานผสมผสานระดับจังหวัด 1/2561 รายละเอียดตามไฟล์ .ppt สรุปนิเทศสว่าง 18 มค61 .. Click เพื่อดูรายละเอียด

 

-การติดตามความก้าวหน้างบค่าเสื่อม ปี 2561 … ไฟล์ รง ค่าเสื่อม 61

-การติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ 2561

 

-แจ้งการนิเทศงานผสมผสานระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2561 Draftแนบ….. ไฟล์ Draft นิเทศ 1/2561 Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

แผนการออกประเมินผลการดำเนินงาน รอบที่ ๑ ปี ๒๕๖๐

ลำดับ

หน่วยงาน

//

เวลา

หมายเหตุ

1

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่งโดม

19 กุมภาพันธ์ 61

08.30-12.00

 

2

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสว่าง

19 กุมภาพันธ์ 61

13.30-16.30

 

3

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำโพธิ์

20 กุมภาพันธ์ 61

08.30-12.00

 

4

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำนกเปล้า

20 กุมภาพันธ์ 61

13.30-16.30

 

5

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสมบรูณ์

21 กุมภาพันธ์ 61

08.30-12.00

 

6

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุ่งมะแลง

21 กุมภาพันธ์ 61

13.00- 16.30

 

7

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวเทิง

22 กุมภาพันธ์ 61

08.30-12.00

 

 

เพิ่มเติม:   . การนำเสนอข้อมูลเวลา  ๓๐ นาที  ปริ้นสไลค์นำเสนอ หน้าละ ๒ สไลค์  หน้าเต็ม

                  โดยเนื้อหาตาม Draft

** ขอความอนุเคราะห์อาหารกลางวันสำหรับทีมประเมิน จาก รพ.สต.ที่รับประเมินภาคเช้า

 

3.  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

 

1.

2.

แจ้งดำเนินการสำรวจร้านค้าร้านชำ ปี 2561 ส่งรายงาน คบส1,2 ภายใน 5 มีนาคม 2561 e-mail : kapooysb2011@gmail.com

แจ้ง ผลงาน QOF ฝ่าย คบส

2.1 การใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยนอก โรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจ (<ร้อยละ 20)

31 มค61

2.2 การใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยนอก โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (<ร้อยละ 20)

 

 

 

4. กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

 

1.

 ตัวชี้วัด Service Plan ปี 2561 สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

 

ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน (ร้อยละ 18.5)

 

5. กลุ่มงานควบคุมโรค

 

1.

1.สถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญและภัยสุขภาพ แนบไฟล์1_CD_25012561pptx  Click เพื่อดูรายละเอียด

2.การดำเนินงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  รับ ไวนิลและสื่อ

3.การดำเนินงานวัณโรค

 

3.1การดำเนินงานคัดกรองวัณโรคกลุ่มเสี่ยง ระหว่างวันที่ 1-25 มกราคม 2561

 

3.2การดำเนินงาน X-Ray วัณโรคกลุ่มเสี่ยง

 

 ยอดจัดสรรวัคซีน HPV

kl2.jpg

 

 

 

6. กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ NCD

 

-งานคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ (ตัวชี้วัดใหม่) รพ.สต.ดำเนินการตรวจเอง ไม่ต้องส่งห้อง Lab ดำเนินงานให้แล้วเสร็จในเดือน กุมภาพันธ์ และบันทึกผลภายใน มีนาคม 2561

 

 

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด QOF ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 (ไฟล์แนบncdppt).. (รายละเอียดแนบ ไฟล์ )

 

7. กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน

 

1.

-การอบรม อสม.๔.๐เป้าหมายตำบลละ ๓๐ คน  รวม ๑๒๐ คน  อบรมการรักษาพยาบาลเบื้องต้น(ผ่านเกณฑ์ ๘๐%) ,อบรมการช่วยฟื้นสัญญาณชีพ (ผ่านเกณฑ์ ๓๕%)

 

-การอบรมอาสาสมัครประจำครอบครัว(อสค.) เพื่อผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดตัวที่ ๕๙ ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยการดูแลของ อสค. ร้อยละ ๕๕  ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง   สำรวจกลุ่มเป้าหมาย/เตรียมข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่    กลุ่ม ดังนี้  ๑.กลุ่มผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ๒.กลุ่มผู้สูงอายุ/ผู้พิการติดบ้านติดเตียง  ๓.กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  เพื่ออบรม อสค.ในการดูแล

 

-การเตรียมข้อมูลการรับบริการของคนต่างด้าว  ของศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุข(ศคอส.)

 

-การประเมินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  ให้เข้าไปประเมินใน WWW.hed.go.thของกองสุขศึกษา  โดยใช้รหัสของสถานบริการ(รหัส รพ.สต.)  ประเมินปีละ ๒ ครั้ง  ครั้งที่ ๑ เดือน มค.-กพ.  , ครั้งที่ ๒ เดือน กค.-สค. ของทุกปี

 

 

 

8.กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและรูปแบบบริการ

 

1

-การประเมิน รพ.สต.ติดดาว  เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน รพ.สต.ติดดาวประจำปี ๒๕๖๑ เป้าหมายคือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในพื้นที่รายละเอียดแนปไฟล์

1.     ไฟล์ คู่มือ รพ.สต.ติดดาว 61 V1 (รายละเอียดแนบ ไฟล์ )

2.     แบบฟร์อมกรอกคะแนน รพ.สต. ติดดาว 61 จ อุบลฯ  (รายละเอียดแนบ ไฟล์ )

 

 

 

 

9. กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

 

1

-ขอความร่วมมือให้ รพ.สต.ทุกแห่งตำเนินการประเมินตนเองตามแบบประเมินรับรอง Geen& Clean Hospital  พร้อมส่งแบบประเมินดังกล่าวมาที่ สสอ.รพ.สต.ที่ยังไม่ส่ง  สว่าง  บัวเทิง  คำนกเปล้า 

 

 

  10. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

 

 

-สรุปผลงานตัวชี้วัดประจำเดือน มกราคม  ๒๕๖๑

 

-แจ้งแผนการอบรม CG ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ในวันที่ ๕-๑๖ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๑  ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างวีระวงศ์

 

-ขอเชิญ พยาบาลเวชปฏิบัติ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอละ ๑ คน เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ นักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน smart kids coacher  ในวันที่  ๑๓  กุมภาพันธุ์  ๒๕๖๑    ห้องประชุม    ชั้น    สสจ.อุบลฯ (ขอมติที่ประชุม)

 

11. งานแพทย์และสุขภาพจิต

 

-ขอเชิญพยาบาลผู้รับผิดชอบงานการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประครอง ในวันที่ ๑๕-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ สสจ.อุบลฯ ( รพ.สต.บัวเทิง,  รพ.สต.โคกสมบูรณ์)

 

12. กลุ่มงานประกันสุขภาพ

 

1.

 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ เดือนธันวาคม2560  Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

 

 : เรื่องจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

เรื่องจากโซนที่ 1

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

เรื่องจากโซนที่ 2

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

เรื่องอื่นๆ