วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างวีระวงศ์
ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น.

 

    วาระก่อนการประชุม :

 

: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ    

1.เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

 

 : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่   8/2561   Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 : เรื่องติดตามจากการประชุม ครั้งที่  8/2561     

 

 

: เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างวีระวงศ์

 

1. กลุ่มงานบริหาร

 

1.

 เรื่องแจ้งให้ทราบ ….

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ การประชุมมอบนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2562

        1.1) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ. 2560 – 2567)

รายละเอียดเพิ่มเติม Click เพื่อดูรายละเอียด

 

การเงิน เรื่องแจ้งให้ทราบฝ่ายการเงิน

1. สรุปเงินโอนลงพื้นที่ รายละเอียดดังนี้

       1. ค่าตอบแทน ฉ11 ข้าราชการ  โอนถึงเดือน  กรกฎาคม. 2561

       2.ค่าตอบแทน พตส.ข้าราชการ โอน ถึง เดือน  กรกฎาคม 2561

       3 ค่าตอบแทน ฉ.11 ลูกจ้างนักเรียนทุน ลูกจ้างชั่วคราว และ พกส.

        โอน ถึง กรกฎาคม 2561

        4. เงินใหม่ข้าราชการ พร้อมตกเบิก 5 เดือน โอนเข้าเดือนกันยายน 2561

         5. แจ้ง รพสต.ทุก รพสต.  จัดทำรายงานสรุปการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ส่งฝ่าย ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 และใบเสร็จปีงบประมาณ 2561 ที่ใช้ไม่หมด ให้เจาะปรุที่เหลือทั้งหมด แล้วเริ่มใช้เล่มใหม่ เริ่ม วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป  ใบเสร็จปีงบประมาณ 2562  เบิกได้ที่ฝ่าย

       การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561  ขอให้ส่งภายใน 10 ตุลาคม  2561 

     และ ทำการปรับปรุงงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2561 ส่ง ภายในวันที่  12 ตุลาคม 2561

 แจ้งปิดงบทดลองประจำปี 2561   ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานการเงินและบัญชี เข้าร่วมประชุม  วันที่ 15 ตุลาคม  2561

      แจ้ง สรุปยอดการจัดสรรแพทย์แผนไทย   ประจำปี 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

 

 

3. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

 

1.

 

 

แจ้งเรื่อง

3.7 ยุทธศาสตร์

        3.7.1  แผนยุทธศาสตร์  20 ปี ด้านสาธารณสุข  ปีงบประมาณ 2562 ….ไฟล์ ดังนี้

0...สสจ.ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 62_26..62… pdf… Click เพื่อดูรายละเอียด..

1.PP&P Excellence ปี 2562_USE… pdf… Click เพื่อดูรายละเอียด..

    2.Service Excellence_Aprove… pdf… Click เพื่อดูรายละเอียด..

 

3.People Excellence_260961_… pdf…Click เพื่อดูรายละเอียด..

 

4.Governance Excellence_… pdf…Click เพื่อดูรายละเอียด..

 

 

3.7.2 แจ้งเรื่อง  แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ  2562 ……

          ไฟล์ ……- Form Actionplan_สสจ.อุบลราชธานี.....xls.. Click เพื่อดูรายละเอียด..

 

                                    

 

4.  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

 

 

 

 

 

5. กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

 

 

 

 

 

6. ทันตสาธารณสุข

 

 

 

7. กลุ่มงานควบคุมโรค

 

1.

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดอุบลราชธานี

Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

 

 

 

8. กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ NCD

 

แผนคัดกรองจอประสาทตา เดือนพฤศจิกายน รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ

รพ.สต.

วันที่ออกตรวจ

หมายเหตุ

1

โคกสมบูรณ์

7 พ.ย.2562

 

2

สว่าง

14 พ.ย.2562

 

3

บุ่งมะแลง

21 พ.ย.2562

 

4

บัวเทิง

28 พ.ย.2562

 

 

 

 

 

 

9. กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน

 

1.

3.9 สาธารณสุขมูลฐานและบริการภาคประชาชน

        - คู่มือ อสม e-payment­_61 

ไฟล์แนบ……Click เพื่อดูรายละเอียด

 

มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.     หมู่บ้านจัดการสุขภาพต้นแบบ………………………………………….

2.     อสม. เชี่ยวชาญ………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

10. สบส. , งานป้องกันการจมน้ำ ,ยาเสพติด

 

 

11. กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

 

1

 

  

 

12.  กลุ่มงานคุมครองผู้บริโภค

 

13. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

 

 

สรุป ที่ประชุม งานส่งเสริมสุขภาพ วันที่ 27 กันยายน  2561 ณ ห้องประชุมริมน้ำ สสจ.อุบลฯ

1.โครงการ ส่งเสริม (กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้า ดู ฟัน)  ต้อง เสร็จภายใน มีนาคม62 หลังจากนั้น เป็นการ ติดตามประเมิน

2. สสจ. สนับสนุนชุดนิทาน  ปี2562

3. วัยเรียน. เด็กป1ปะเมิน IQ การสำเนาเอกสาร แบบประเมินให้ใช้งบพื้นที่ดำเนินการ

4. ใน1ปีความสูงเฉลี่ยของเด็กเพิ่มไม่เกิน2-3ซม. ดังนั้นควรส่งเสริมเรื่องน้ำหนักควบคู่กัน

5. วัยรุ่น อายุ15-19 ปี มีปัญหาตั้งครรภ์ซ้ำเกินเกณฑ์ ร้อยละ14

6. 15-19 ปีมาฝั่งยา คุมกำเนิด 7% ฝ่ายเวชฯ (ไม่ผ่านเกณฑ์ทั้ง จังหวัด)

7. ผสว.เน้นการยืนอายุการเจ็บป่วย โดยดูแลกลุ่มติดสังคมไม่ให้เป็นกลุ่มติดเตียง

8. มีอบรมหลักสูตร ไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อย หลักสูตร 3วัน อำเภอละ8-10คน สสจ.เป็นผู้จัดให้  ให้ พื้นที่เตรียมคนที่จะเข้าอบรม……………

9. ให้อำเภอ ดำเนินการ ครู ข. สสจ. ให้อบรม พระสงฆ์ หลักสูตร 2 วันเท่านั่น

10. อบรมcgหลักสูตร 70ชม. Cm อำเภอเป็นคนอบรม เกียรติบัตรให้นพ.  ลงนามให้ โดยพื้นที่ไหนคนเยอะเอาคนมารวมกันจัดเป็น ครั้งคราว 

11. วัยทำงานไปอยู่ NCD  ยกเว้น ออกกำลังกาย

12. หมอชวนวิ่งใช้เวลา2วันจากช่องเม็กถึงศาลากลาง

13. ฝ่ายสร. เป็นพี่เลี้ยง  งาน กีฬาจัด 22 ธค. 2561

14. โครงการหมออนามัย 100 ปี (โครงการเยี่ยมบ้าน)  เอกสาร เยี่ยม บ้าน ฝ่าย พัฒน์ฯ ดูแล

15. โครงการหมออนามัย 100 ปี (โครงการออกกำลังกาย) ฝ่ายสร. จะเขียน ใหม่รอก่อน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม1วัด1โรงพยาบาล  อำเภอสว่างวีระวงศ์

ที่

รพ.สต/รพ

วัด

บ้าน

ตำบล

พระสงฆ์(รูป)

สามเณร(รูป)

แม่ชี(คน)

20-34ปี

35-59ปี

60ปีขึ้นไป

 

20-34ปี

35-59ปี

60ปีขึ้นไป

1

รพ.สว่างวีระวงศ์

วัดคำปลาหลาย

คำปลาหลาย

สว่าง

0

0

2

0

0

0

0

2

คำนกเปล้า

วัดท่าช้างใหญ่

บ้านท่าช้างใหญ่

ท่าช้าง

1

3

1

0

0

0

0

3

คำโพธิ์

วัดบ้านใหม่สารภี

บ้านใหม่สารภี

ท่าช้าง

0

0

2

0

0

0

0

4

บัวเทิง

วัดบ้านหนองสะโน

บ้านหนองสะโน

ท่าช้าง

0

1

1

0

0

0

0

5

บุ่งมะแลง

วัดบ้านดอนพอก

บ้านดอนพอก

บุ่งมะแลง

1

0

0

0

0

0

0

6

สว่าง

วัดบ้านสว่าง

บ้านสว่างออก

สว่าง

0

5

1

0

0

0

0

7

แก่งโดม

วัดป่าคำกลาง

บ้านคำกลาง

แก่งโดม

0

1

1

0

0

1

0

8

โคกสมบูรณ์

วัดเที่ยงธรรม

บ้านโคกสมบูรณ์ใน

แก่งโดม

0

1

0

0

0

0

0

รวม

2

11

8

0

0

1

0

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มสำรวจการใช้ยาประจำวัด..............................................................................

อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ

รายการยา

ยอดจำนวนยา

จำนวนยา

ยาที่ใช้ไป

คงเหลือ

หมายเหตุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-          ขอเชิญประชุม CG ระดับอำเภอ เพื่อฟื้นฟูการคัดกรอง ADL ในผู้สูงอายุและการสร้างความรอบรู้สุขภาพทักษะเชิงสังคม ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม สสอ.สว่างวีระวงศ์

 

 

 

 

 

14. งานแพทย์และสุขภาพจิต

 

 

 

 

 

15. กลุ่มงานประกันสุขภาพ

 

1.

1.ยกเลิก พื้นที่รอยต่อจังหวัดอุบลราชธานี 2562 

2.ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ ณ 24 กันยายน 2561   Click เพื่อดูรายละเอียด

3.ค่าว่างรายเดือน ณ 20 กันยาน 2561 Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

 

 

 

 

 

 

16. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.

เรื่องแจ้ง

     -รายงานการส่ง 43 แฟ้ม ประจำเดือนกันยายน2561  Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

 

 

 : เรื่องจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

เรื่องจากโซนที่ 1

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

เรื่องจากโซนที่ 2

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

เรื่องอื่นๆ