วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างวีระวงศ์
ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น.

 

    วาระก่อนการประชุม :

 

: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ    

1.เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

 

 : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่   6/2561   Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 : เรื่องติดตามจากการประชุม ครั้งที่  6/2561     

 

 

: เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างวีระวงศ์

 

1. กลุ่มงานบริหาร

 

1.

 เรื่องแจ้งให้ทราบ ….

-นโยบาย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร) ในการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่ 8/2561 วันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม Click เพื่อดูรายละเอียด

 

การเงิน เรื่องแจ้งให้ทราบฝ่ายการเงิน

 

 

 

3. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

 

1.

 

 

3.2.1 แจ้งเรื่อง

         -คำขอติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสง (solaracell) ...ไฟล์ Click เพื่อดูรายละเอียด..

         - แบบคำขอโซล่าเซลล์_อุบลราชธานี_ …..xlsClick เพื่อดูรายละเอียด..

         - เอกสารใบสมัคร solaracell..zip… Click เพื่อดูรายละเอียด

         - 02_2561 คู่มือ pdf…..Click เพื่อดูรายละเอียด..

 

3.2.2 แจ้งแผนค่าเสื่อมปีงบประมาณ 2562. (70%).....ไฟล์

        - งบค่าเสื่อมปี 62 CUP สว่างวีระวงศ์...xlsClick เพื่อดูรายละเอียด..

        3.2.3 แจ้งจัดทำแผนปฏิบัติการ ...ไฟล์

        - Form Actionplan_สสจ.อุบลราชธานี.....xls.. Click เพื่อดูรายละเอียด..

 

 

4.  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

 

 

 

 

 

5. กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

 

 

 

 

 

6. ทันตสาธารณสุข

 

 

 

7. กลุ่มงานควบคุมโรค

 

1.

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดอุบลราชธานี

Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

 

 

 

8. กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ NCD

 

ผลการดำเนินงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ตามตัวชี้วัด

Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

9. กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน

 

1.

 

 

 

 

10. สบส. , งานป้องกันการจมน้ำ ,ยาเสพติด

 

-ตามที่กรมควบคุมโรค ได้ติดตามการดำเนินงานของทีมก่อการดี (Mer Maker) ป้องกันการจมน้ำที่ผ่านมาในพื้นที่พบว่า

ทุกพื้นที่าดสื่อต่างๆ ในการดำเนินงาน รวมทั้งขาดแคลนงบประมาณในการจัดทำสื่อ จึงได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูล/

สื่อการสอนการป้องกันการจมน้ำ สนับสนุนพพื้นที่ อให้ รพ.สต.ทุกแห่งรับได้ที่ห้องทำงานข้างล่าง (คุณพัชรี)

          -ตามที่ สปสช. ได้มอบหมายให้มูลนิธิประชาสังคมจังหวัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำธรรมนูญตำบล"

ให้กับตำบลที่สนใจในพื้นที่เป้าหมายและแบ่งออกเป็น ๒ รุ่น  รุ่นที่ ๒ อบรมฯในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี (ห้องประชุมค้ำคูณ) .เมือง  .อุบลราชธานี (ได้ทำหนังสือส่งให้ รพ.สต. และทุก อปท.

แล้วนะครับ)

          -การขอข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

ที่จะออกฝึกงานภาคปฏิบัติในวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๒  ระหว่างวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม  ๒๕๖๑

ในเขตพื้นที่ รพ.สต. ๔ แห่ง คือ รพ.สต.บัวเทิง ,รพ.สต.คำนกเปล้า , รพ.สต.บุ่งมะแลง และ รพ.สต.โคกสมบูรณ์  ซึ่งขอ สสอ.

ขอข้อมูลจาก รพ.สต.ทั้ง ๔ แห่ง ภายในวันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑  ครับ

          -การประเมินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฟติกรรมสุขภาพ  ให้เข้าไปประเมินใน WWW.hed.go.th  ของกองสุขศึกษา 

โดยใช้รหัสของสถานบริการ(รหัส รพ.สต.)  ประเมินปีละ ๒ ครั้ง  ครั้งที่ ๑ เดือน มค.-กพ.  , ครั้งที่ ๒ เดือน กค.-สค. ของทุกปี

          -ด้วย เขตบริการสุขภาพที่ ๑๐ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาความขาดแคลนเลือดที่ใช้ในหน่วยบริการสาธารณสุในพื้นที่ 

โดยเฉพาะในพื้นที่อุบลราชธานีซึ่งมีความต้องการใช้เลือดสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ยูนิต/ปี 

แต่มีผู้มารับบริจาคเลือดเพียง ๔๐,๐๐๐ ยูนิต/ปี   ดังนั้น สสจ.อุบลราชธานี

จึงขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานองท่านแจ้งประชาสัมพันธ์เพื่อให้มีผู้บริจาคเลือดรายใหม่

 และกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการรับบริจาคเลือดเพิ่มเติมจากพื้นที่เดิม ส่งขอมูลไปยังกลุ่มงานธนาคารเลือด

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ทางไปรษณีย์อิเลกทรอนิกส์ lmeaw0904@gmail.com หรือทางโทรสารหมายเลข ๐๔๕-๒๕๔๑๕๓ ....

 

11. กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

 

1

-ขอความร่วมมือให้ รพ.สต. ทุกแห่ง ประเมินตนเองผ่านระบบออนไลน์ มาตรฐานการดำเนินงานการจัดบริการอาชีวอนามัยให้กับแรงงานในชุมชน ตามเกณฑ์ ๑๑ ข้อ  ขอให้ประเมินออนไลน์ภายในวันที่ ๑๕ ก.ย.๒๕๖๑ ส่งเว็บสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค

วิธีการกรอกข้อมูลออนไลน์

   คลิก http://envocc.ddc.moph.go.th/uploads/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3/6_6_guidelines_use_assessment.pdf

   

 คลิกเว็บเพื่อกรอกแบบประเมิน             

คลิก https://docs.google.com/forms/d/1wL9eAMJMLyJXDZ9TiHzGbDnpUXt7EH284RMaR3m

o1Bk/viewform?edit_requested=true

      สามารถประเมินตนเองผ่าน link ใน line กลุ่ม สสอ.ได้เลยค่ะ

 

  

 

12.  กลุ่มงานคุมครองผู้บริโภค

 

-แผนการตรวจเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหาร/เครื่องสำอาง/ยาอันตรายในร้านค้าร้าชำในชุมชนในระหว่างวันที่ 2-30 กันยายน 2561 โดยมีเป้าหมายในการสำรวจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 3-4 แห่ง ซึ่งไม่ระบุวัน เวลา และสถานที่ล่วงหน้า เพื่อนำข้อมูลสถานการณ์จริงมาวางแผนดำเนินการด้านคุ้มครองผู้บริโภค ปี งบประมาณ 2562 

 

 

 

13. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

 

 

-ขอความร่วมมือคัดเลือกแม่อาสา จำนวน รพ.สต.ละ ๑ คน  เข้าร่วมโครงการ พลังชุมชนสร้างเด็กคุณภาพ Active community child center to smart kids R๑๐ เขตสุขภาพที่ ๑๐ อุบลราชธานี ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุม ๑ สสจ.อุบลฯ             

 

 

 

 

14. งานแพทย์และสุขภาพจิต

 

 

 

15. กลุ่มงานประกันสุขภาพ

 

1.

 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ ณ 1 สิงหาคม 2561   Click เพื่อดูรายละเอียด

ค่าว่างรายเดือน ณ 21 สิงหาคม 2561 Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

 

 

 

 

16. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.

เรื่องแจ้ง

-โครงการสมุดสุขภาพประชาชน (Health for You : H4U)

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการ ให้บริการด้านสุขภาพได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยบูรณาการระบบประวัติสุขภาพผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเชื่อมต่อกันทั่วประเทศ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพของตนได้ 
Click เพื่อดูรายละเอียด    7ขั้นตอน Health4U   การเปิดเผยข้อมูลสุขภาพ  คำชี้แจง  ระเบียบ กสธ.  หนังสือแจ้งระเบียบ  

สมุดสุขภาพ   Digital Framwork

     -รายงานการส่ง 43 แฟ้ม ประจำเดือนสิงหาคม2561  Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

 

 

 : เรื่องจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

เรื่องจากโซนที่ 1

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

เรื่องจากโซนที่ 2

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

เรื่องอื่นๆ