วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างวีระวงศ์
ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น.

 

    วาระก่อนการประชุม :

 

: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ    

1.เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

1.1 นโยบาย รองนายกรัฐมนตรี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ  ในการตรวจเยี่ยมพื้นจังหวัดอุบลราชธานี 
เมื่อวันที่  4  กรกฎาคม  2561  ได้มอบ ดังนี้
          1. ขอให้ข้าราชการทำงานให้เกิดความสำเร็จและเป็นหลักในการทำงาน
          2. ฝากพื้นที่เร่งรัดนโยบายรัฐบาลในเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
          3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เป็นนโยบายที่ดี ให้สร้างความเข้มแข็ง พิจารณาปัญหาให้ครบทุกมิติ ไม่ใช่เฉพาะด้านสาธารณสุข
          4. ให้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9  มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน
          5. ให้สร้างความเข้มแข็งการพัฒนาไอคิวเด็กต่อไปเพราะเป็นกำลังของชาติในอนาคต

ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มอบนโยบายดังนี้
          1. ให้ รพ.สต.เป็นผู้นำในการออกกำลังกาย
          2. เน้นการควบคุมโรค โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก
          3. ให้บริการที่มีคุณภาพ ลดความแออัด

1.2 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
         1. ลดการใช้ถุงพลาสติก เริ่ม 1 ตุลาคม 2561 ทั่วประเทศ
         2. การกำจัดถุงขยะติดเชื้อ ให้ควบคุม กำกับให้ดี
         3. งานที่ใช้คำว่าจิตอาสาให้แจ้งผู้ที่ขึ้นทะเบียนจิตอาสา ให้แต่งกายชุดจิตอาสา และให้สร้างเครือข่าย  จิตอาสา ทุกระดับ เพื่อรวบรวมและรายงานผลงาน
         4. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561
         5. งบลงทุนปี 2562 เขตสุขภาพที่ 10 ได้รับงบ  595 ล้านบาท 
สำนักงบประมาณปรับรายการก่อสร้างผูกพันใหม่ กรณีวงเงินต่ำกว่า 50 ล้าน ให้เป็นรายการก่อสร้างปีเดียว จังหวัดอุบลราชธานี มี 1 รายการที่ไม่สามารถปรับเป็นก่อสร้างปีเดียวได้ คืออาคารเภสัชกรรม รพ.๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ เนื่องจากเหตุผลทางด้านวิศวกรรม ในด้านการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานงบลงทุน 62 ให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามห้วงเวลาที่กำหนด ตามแผนกำกับงานอย่างเคร่งครัด

 

 : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่   5/2561   Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 : เรื่องติดตามจากการประชุม ครั้งที่  5/2561     

 

 

: เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างวีระวงศ์

 

1. กลุ่มงานบริหาร

 

1.

 เรื่องแจ้งให้ทราบ ….

2.

การเงิน เรื่องแจ้งให้ทราบฝ่ายการเงิน

1.แจ้งเงินโอนลงพื้นที่ รายละเอียดดังนี้

       1. ค่าตอบแทนค่าป่วยการ อสม. ประจำเดือน  มิถุนายน  2561

       2. ค่าตอบแทน ฉ11 ข้าราชการ  โอนถึงเดือน  เมษายน –มิถุนายน 2561

       3.ค่าตอบแทน พตส.ข้าราชการ โอน ถึง เดือน  พฤษภาคม 2561

       4. เงินโอน  Fixedcost   ไตรมาสที่   4/2561 โอนลงพื้นที่แล้ว

  

  การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2561  ขอให้ส่งภายใน 10  สิงหาคม 2561 

1.  รายงาน 407

2. รายงานรับจ่ายเงินบำรุง

3 สำเนาสเตทเม้น/งบพิสูจน์ยอดเงินฝาก

4.รายงานงบทดลอง (GL)  ( โปรแกรม +เอกสาร)

 

 

 

3. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

 

1.

 

 

งบค่าเสื่อม ปี 2562 ไฟล์ ค่าเสื่อม 62..xlsClick เพื่อดูรายละเอียด

 

4.  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

 

 

 

 

 

5. กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

 

 

 

 

 

6. ทันตสาธารณสุข

 

 

 

7. กลุ่มงานควบคุมโรค

 

1.

1.สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ในจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2561

 แนบไฟล์ Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

 

 

 

8. กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ NCD

 

ติดตามงาน NCD

-         ร้อยละของผู้ป่วย DM และ/หรือ HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง (ร้อยละ 80)

รพ.สต.

เป้าหมาย

ผลงาน

ร้อยละ

โคกสมบูรณ์

216

180

83.33

แก่งโดม

111

88

79.28

คำนกเปล้า

235

161

68.51

บุ่งมะแลง

402

258

64.14

สว่าง

510

396

77.65

คำโพธิ์

169

135

79.88

บัวเทิง

169

124

73.37

รวม

1,812

1,342

74.06

 

ข้อมูล HDC ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561

-แผนคัดกรองจอประสาทตาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน วันที่ 22  สิงหาคม 2561

-ขอเชิญพยาบาลผู้รับผิดชอบงานโรคเรื้อรังใน รพ.สต.ทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในเครือข่าย  ในวันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลวารินชำราบ

Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

9. กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน

 

1.

แจ้งเรื่อง ให้ส่งหลักฐานการรับเงินค่า ตอบแทน อสม. เดือน มิถุนายน 2561 ภายใน 10 สิงหาคม 61

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

 

 

10.กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ/สุขศึกษาและประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

 

 

11. กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

 

1

-ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ มาช่วยกิจกรรมตรวจสุขภาพคลินิกเกษตรกร  วันที่ ๒-๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ผลการตรวจจะแจ้งลงระดับพื้นที่ ในลำดับต่อไป

 

-ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.  อบต.แก่งโดม  ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมออกตรวจสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ณ บ้านห้วยขาม                 ต.แก่งโดม (รพ.สต.แก่งโดม)

 

 

  

 

12.  กลุ่มงานคุมครองผู้บริโภค

 

แจ้งเรื่อง การช่วยเหลือผู้ประสบภัย (น้ำท่วม) รพ.สต. สามารถส่งเรื่อง ขอเบิก ยาสามัญประจำบ้านได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

เรื่องการ ออกตรวจสถานประกอบการ … .แจ้งแผนภายในเดือน สิงหาคม 2561

 

13. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

 

 

-ขอขอบคุณ ท่าน ผอ.รพ.สต.และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ในการเตรียมพื้นที่ ในการรับประเมินตำบล LTC ,วัดส่งเสริมสุขภาพ,และชมรมผู้สูงอายุ

 

-แจ้งรายชื่อเด็กที่ต้องรับประเมิน IQ  ปี พ.ศ ๒๕๖๔ อำเภอสว่างวีระวงศ์ ๒๕๕ คน (รายชื่อ แนบไว้ในเมล์ ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการ)

 

-แจ้งประเด็นสั่งการจากการประชุมวันที่  ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

การดำเนินงาน    :   ก.ค. –กย. ๖๑

1.      สำรวจ ตรวจสอบรายชื่อเด็กกลุ่มเป้าหมาย

2.      บันทึกข้อมูลสุขภาพ เป็นรายบุคคล ตามแบบฟอร์ม ที่ สสอ. จะจัดส่งให้ในรูปแบบไฟล์

3.      สรุปวิเคราะห์ ข้อมูล เสนอประธาน พชอ. ภายในวันที่ ๒๕  ก.ย. ๖๑ (อำเภอรายงาน)

4.      จัดทำแผน ปี ๒๕๖๒  เพื่อแก้ไขปัญหาเด็กตามส่วนขาด

5.      สรุปผลความก้าวหน้าในเตรียมการ พร้อมผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมของอำเภอ  ส่ง สสจ.อบ. ภายใน ๓๐ ก.ย. ๖๑ (อำเภอรายงาน)

             Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

 

14. งานแพทย์และสุขภาพจิต

 

 

 

15. กลุ่มงานประกันสุขภาพ

 

1.

 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ เดือนพฤษภาคม2561 1มิถุนายน2561  Click เพื่อดูรายละเอียด

ค่าว่างรายเดือน ณ19 มิถุนายน 2561 Click เพื่อดูรายละเอียด

รายงานการบันทึกข้อมูลประเมินหน่วยบริการประเภทปฐมภูมิ 2561 Click เพื่อดูรายละเอียด

 

16. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.

เรื่องแจ้ง

รายงานการส่ง 43 แฟ้ม ประจำเดือนกรกฏาคม 2561  Click เพื่อดูรายละเอียด

ทะเบียนกำกับ ติดตามการบริหารจัดการข้อมูล 43 แฟ้ม Click เพื่อดูรายละเอียด

ปรับปรุงฐานข้อมูลแฟ้มสะสม 10 แฟ้ม ตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูล ด้านการแพทย์และสุขภาพ และการส่งต่อผู้ป่วย Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

 : เรื่องจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

เรื่องจากโซนที่ 1

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

เรื่องจากโซนที่ 2

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

เรื่องอื่นๆ