วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างวีระวงศ์
ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น.

 

    วาระก่อนการประชุม :

 

: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ    

 

เรื่องจากที่ว่าการ

 

 

 


  
: รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่   4/2561   Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 : เรื่องติดตามจากการประชุม ครั้งที่  4/2561     

 

 

: เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างวีระวงศ์

 

1. กลุ่มงานบริหาร

 

1.

 เรื่องแจ้งให้ทราบ ….

2.

การเงิน เรื่องแจ้งให้ทราบฝ่ายการเงิน

1.แจ้งเงินโอนลงพื้นที่และผู้มีสิทธิ์  รายละเอียดดังนี้

     1. ค่าตอบแทนค่าป่วยการ อสม. ประจำเดือน เมษายน 2561

        โอนลงพื้นที่ วันที่ 6 มิถุนายน 2561

       2. ค่าตอบแทน ฉ11 ข้าราชการ  โอนถึงเดือน กพ.2561 เดือน มีนาคม .-พฤษภาคม 2561 รองบประมาณจัดสรร

       3.ค่าตอบแทน พตส.ข้าราชการ โอนให้ผู้มีสิทธิ์ ถึง เดือน กพ.61 เดือน มีค.61 จะโอนให้ภายในสัปดาห์หน้า 

      4. เงินโอน  ฉ 11. ลูกจ้างชั่วคราวนักเรียนทุน ลูกจ้างชั่วคราวและพสก. ประจำเดือน  เมษายน - พฤษภาคม 2561  ขอจัดสรรงบประมาณไปที่ CUP ไปให้แล้ว รองบประมาณโอนลงพื้นที่

     ฝากการส่งรายงานการเงิน  ขอให้ส่งฝ่าย ภายในวันที่ 5 ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือน

1.  รายงาน 407

2. รายงานรับจ่ายเงินบำรุง

3 สำเนาสเตทเม้น/งบพิสูจน์ยอดเงินฝาก

4.รายงานงบทดลอง (GL)  ( โปรแกรม +เอกสาร)

  งบทดลอง เดือน พค.61 ฝ่ายขอล่าช้าสุดไม่เกินวันที่ 10 มิถุนายน 2561 กระทรวงจะดึงงบประมวลผลคะแนนรายไตรมาส วันที่ 20 มิถุนายน 2561 แล้วจะล็อคงวดบัญชี  งบที่ส่งมาแล้วห้ามมีการแก้ไขปรับปรุงบัญชี ใดๆทั้งสิ้น  ขอให้ผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบงบ ตามเกณฑ์คุณภาพงบทดลองเพื่อความถูกต้อง ตามเอกสารที่แนบ ก่อน ส่งโปรแกรมมาให้ฝ่าย Click เพื่อดูรายละเอียด

เกณฑ์การให้ คะแนน คุณภาพงบทดลอง Click เพื่อดูรายละเอียด

ตัวอย่างแบบแปลนงานก่อกร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

 

 

 

3. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

 

1.

 

 

Ø KPI Monitor ….. ไฟล์ 131478_นำเสนอ อ.พิทักษ์พงษ์ 1 มิ.. 61

         Click เพื่อดูรายละเอียด

Ø รง.ค่าเสื่อม 61 เดือน พค 61

Ø แผนงบลงทุน ปี 63 …. ไฟล์ Click เพื่อดูรายละเอียด

Ø แผนงบค่าเสื่อม ปี 62 …..ไฟล์ Click เพื่อดูรายละเอียด

 

4.  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

 

 

 

 

 

5. กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

 

แพทย์แผนไทย

Ø ให้ รพ.สต.ทุกแห่งประเมินมาตรฐานการให้บริการแพทย์แผนไทย (ประเมินตนเอง) ส่ง 13 มิถุนายน 61

ตามรายละเอียดไฟล์…..                (ส่งทั้งเป็นไฟล์ อิเล็กทรอนิกส์) และ หนังสือนำส่ง ภายใน 15 มิย 61

ส่ง E-mail : kapooysb2011@gmail.com

 

 

 

6. ทันตสาธารณสุข

vวันที่    เดือน กรกฎาคม พ.2561 หน่วย พอสว. ตำบล สว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์

KPI ติดตามเน้นหนัก ดังนี้

o  เด็ก 0-12 ปี cavity free ไฟล์ DENT1. เด็ก 0-12 ปี cavity free pdf

Click เพื่อดูรายละเอียด

o  หน่วยบริการปฐมภูมิผ่านเกณฑ์ ไฟล์ DENT2 หน่วยบริการปฐมภูมิ pdf

Click เพื่อดูรายละเอียด

o  ประชาชนเข้าถึงบริการทันตกรรม ไฟล์ DENT3 ประชาชนเข้าถึงบริการ pdf

Click เพื่อดูรายละเอียด

o  เรื่องแจ้ง กำหนดการและเป้าหมายคัดกรองก่อนรอยโรคมะเร็งช่องปาก….ไฟล์ ไฟล์ DENT4 กำหนดการคัดกรองก่อนรอยโรคมะเร็งช่องปาก pdf

Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

7. กลุ่มงานควบคุมโรค

 

1.

1.สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ในจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2561

 แนบไฟล์ Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

 

 

 

8. กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ NCD

 

ติดตามงาน NCD

1.     ติดตามผลงานตามตัวชี้วัด (Ranking)

-         ร้อยละประชาชนอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองเบาหวาน/ ความดันโลหิตสูง

-         ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)

-         ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา

-         ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางเท้า

-         ร้อยละผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางไต

-         ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้

-         ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้

-         ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2 /yr

-         ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจน้ำตาลเฉลี่ยสะสม (HbA1C)

-         อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน

-         ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี (..2558 - 2562)

-         ร้อยละของประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดีด้วยวิธีอัลตราซาวด์

-         ร้อยละของประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยวิธี Fit Test

 

 

9. กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน

 

1.

 สาธารณสุขมูลฐานและบริการภาคประชาชน …..

Ø ไฟล์ …….สรุป 15 ข้อ แนวทางการเตรียมการดำเนินงาน e-payment. Pdf.

Click เพื่อดูรายละเอียด

             ปฏิทินการทำงาน สำหรับการจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. e-Payment จังหวัดอุบลราชธานี

ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e – Social welfare กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

 

ลำดับ

วันที่

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/ รายละเอียด

๒๐

อสม.

๑. ทำงานตามหลักเกณฑ์

๒. ส่งรายงานประจำเดือน (อสม.๑) ให้ประธาน อสม.ระดับหมู่บ้าน/ ชุมชน ตรวจสอบและลงชื่อรับรองผลการปฏิบัติงานของ อสม. และรวบรวมส่งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่อไป

๒๕

รพ.สต./ สถานบริการฯ

๑. ตรวจสอบและรับรองการปฏิบัติงานของ อสม.

๒. บันทึกยืนยันและส่งข้อมูลให้ สสอ. ผ่านระบบ e – SW

๓๐

สสอ.

ตรวจสอบและยืนยันผลการปฏิบัติงานของ อสม. ส่งให้ สสจ.

ผ่านระบบ e – SW

สสจ.

ตรวจสอบและยืนยันผลการปฏิบัติงานของ อสม. ส่งให้ สบส.

ผ่านระบบ e – SW

- ๑๘

สบส., ปค., บก.,

ดำเนินการตรวจยืนยัน ส่งข้อมูล การเบิกจ่ายตามระบบฯ

๑๙ – ๒๐

ธนาคาร/ อสม.

๑. ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชี อสม. และ รพ.สต. กรณีรายที่รับเงินสด

๒. แจ้งผลการโอนเงิน ให้ บก.ทราบ

  - กรณีโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ อสม. จะได้รับเงินในวันที่ ๑๙

  - กรณีโอนเข้าบัญชีปกติ อสม. จะได้รับเงินวันที่ ๒๐

 

หมายเหตุ : ปฏิทินการทำงานจะหมุนเวียนไปตามวงรอบวันที่ที่กำหนดทุกเดือน

 

 

 

NOTE :

บก. คือ กรมบัญชีกลาง

ปค. คือ ฝ่ายปกครอง (ทะเบียนราษฏร์ มหาดไทย)

สบส. คือ กรสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

e-SW = e-socail welfare (ระบบบริการสวัสดิการสังคม)

 

 

 

 

 

 

10.กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ/สุขศึกษาและประชาสัมพันธ์

 

Ø แจ้ง ผลงาน R2R ไฟล์ … Research_R2R (ระดับจังหวัด) 250661…

Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

 

11. กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

 

1

 

 

  

 

12.  กลุ่มงานคุมครองผู้บริโภค

 

Ø ผลการสุ่มตรวจ ฟอร์มาลีน สารฟอกขาว  บอแร็ก ตลาดประชารัฐบ้านโคกสะอาด

Click เพื่อดูรายละเอียด

 

13. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

 

 

สรุปผลการดำเนินงานฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ  Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

14. งานแพทย์และสุขภาพจิต

 

ผลการดำเนินงานเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

ตัวชี้วัดร้อยละ  >  55   (MOU ร้อยละ > 58 ในระดับจังหวัด) ณ  วันที่  25  พฤษภาคม  2561

 

อำเภอ

ประชากร 15 ขึ้นไป จากทะเบียนราษฤร์

เป้าหมายคาดประมาณจากความชุก (2.7)จากการคำนวณต่อคน

ผู้รับบริการสะสม

ไตรมาส 1 (คน)

ร้อยละ

ผู้รับบริการสะสม

ไตรมาส 2 (คน)

ร้อยละ

ผู้รับบริการ เมษายน

61

ร้อยละ

ผู้รับบริการ พฤษภาคม  61

ร้อยละ

สว่างวีระวงศ์

24,887

627

123

18.30

123

18.30

124

18.45

131

19.49

 

ประเด็นปัญหา

1. การคัดกรองในกลุ่ม 2Q ในกลุ่มอายุ  15-29 ปี  ผลงานการคัดกรองยังคัดกรองได้น้อย  

2. เเพทย์ยังไม่วินิจฉัยเเก้ไขตอนนี้  คือ  ติด cpg วินิจฉัยซึมเศร้า  ในห้องตรวจทุกห้อง

3. เปลี่ยนเเพทย์ใหม่ อาจจะยังไม่มั่นใจในการวินิจฉัยซึมเศร้า 

4. ใน รพ.ยังคัดกรองไม่ครอบคลุมทุกจุดบริการ/ในทุกคลินิก

5. ขาดการนำข้อมูลเวชระเบียนของผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับยา  fluoxytin  เเละ sertarin  มาทบทวน

6. ขาดการลง dx.z133

แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. คัดกรองใน 7 กลุ่ม ให้ได้มากที่สุด

-  ผู้ที่มาด้วยอาการซึมเศร้าชัดเจน

-  ผู้ป่วยที่มีอาการทางกายเรื้อรังหลายอาการที่หาสาเหตุไม่ได้

-  ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่มารับบริการในคลินิก NCD ทุกราย

-  ผู้ป่วยสูงอายุ

-  หญิงตั้งครรภ์หรือหลังคลอด

-  ผู้ที่มีปัญหายาเสพติด

-  ผู้ที่ประสบกับการสูญเสียที่รุนแรงมาไม่นาน

 

2. จัดสรรเจ้าหน้าที่ในโซนรพ.สต. ไปช่วย คัดกรอง 2Q 9Q ในวันที่มีคลินิก โรคเรื้อรัง

3.ให้รพ.และรพ.สต.บริการคัดกรอง 2Q , 9Q ทุก visit  ที่มารับบริการ ถ้า +VE ส่งต่อ รพช ทันที

4.ทบข้อมูลเวชระเบียนของผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับยา  fluoxytin  เเละ sertraline  มาทบทวน  Re  DX  ใหม่

5.หลังจากที่มีการคัดกรองซึมเศร้า ให้ลงรหัสการคัดกรองด้วย   Z 133

6.อบรมฟื้นฟูความรู้ อสม.ในการคัดกรองซึมเศร้าแบบประเมิน 2Q ร่วมกับทีมศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐ จะจัดขึ้นในวันที่  15  มิถุนายน  2561

ผลการดำเนินงาน ปี 2561

อัตราค่าตัวตายสำเร็จ 6.3 ต่อแสนประชากร 

ฆ่าตัวตายสำเร็จ (ราย)

ประชากร

ปี2561

(1 ต.ค60 25 พ.ค.61)

อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ

 

สว่างวีระวงศ์

31,069

2 (เขต รพ.สต.คำโพธิ์)

6.44

 

            จากตารางพบว่าอัตราการ    ปี 60 จำนวน   3 ราย     การฆ่าตัวตายมีแนวโน้มสูงขึ้น   ซึ่งใน ปี 2561  พบอัตราการฆ่าตัวตายสูงถึง  6.44 (ไม่เกิน 6.3 ต่อแสนประชากร) ซึ่งจากการวิเคราะห์สถานการณ์ย้อนหลัง พบว่าผู้ที่   ฆ่าตัวตายสำเร็จอยู่ในช่วงวัยทำงาน   มีทั้งเพศหญิงและเพศชาย   อาชีพทำนาและรับจ้าง  วิธีที่ใช้ในการฆ่าตัวตาย  คือ การผูกคอ (100 % )  อุปกรณ์ที่ใช้คือ  เชือก  และผ้าขาวม้า  มีปัจจัยกระตุ้น  ได้แก่สัมพันธภาพในครอบครัว  , ดื่มสุรา และขาดยาจิตเวช

การพยายามฆ่าตัวตัวเป็นกลุ่มวัยรุ่น  วิธีที่ใช้คือการกินยาพาราเกินขนาด และกรีดข้อมือตนเอง ส่วนมากมีสาเหตุจากความสัมพันธ์ในครอบครัวและขัดแย้งกับคนรัก

ปัญหา

1.ขาดการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

2.ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในช่องทางการช่วยเหลือ ส่งต่อ หรือสัญญาณเตือนในกลุ่มผู้ป่วยที่ฆ่าตัวตาย

3.ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ และการดื่มสุรา

แนวทางแก้ไข

1.จัดให้มีการให้ความรู้แก่ประชาชน โดยผ่านเสียงตายสาย ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า สัญญาณเตือน ช่องทางการเข้าถึงบริการ

2. ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่มีประวัติเคยพยายามฆ่าตัวตายทุกราย 

 

15. กลุ่มงานประกันสุขภาพ

 

1.

 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ เดือนเมษายน2561  Click เพื่อดูรายละเอียด

งานขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ 2562 “กรอกแบบประเมินชื่อไฟล์ 2562_01_กรอกแบบประเมิน_หน่วยบริการปฐมภูมิ_V.4_(2561-05-17).xlsxClick เพื่อดูรายละเอียด

 16. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.

เรื่องแจ้ง

รายงานการส่ง 43 แฟ้ม ประจำเดือนพฤษภาคม 2561  Click เพื่อดูรายละเอียด

ทะเบียนกำกับ ติดตามการบริหารจัดการข้อมูล 43 แฟ้ม Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

 : เรื่องจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

เรื่องจากโซนที่ 1

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

เรื่องจากโซนที่ 2

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

เรื่องอื่นๆ