วาระการประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอสว่างวีระวงศ์ ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น.