วาระการประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอสว่างวีระวงศ์ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น.