วาระการประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอสว่างวีระวงศ์ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น.