วาระการประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอสว่างวีระวงศ์ ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น.