ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอสว่างวีระวงศ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

5 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายสุทิน  งามเลิศ(ประธาน พชอ) เป็นประธานในการประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอสว่างวีระวงศ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอแนะแนวทางการดำเนินงานตามประเด็น "ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน, ร่วมกันจัดการขยะจากต้นทาง, ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และเกษตรปลอดภัย" ตามแนวคิดเหลียวหน้า แลหลัง ณ สำนักงานสาธาธารณสุขอำเภอสว่างวีระวงศ์ โดยมีนายบัณฑิต. สร้อยคำ สาธารณสุขอำเภอสว่างวีระวงศ์ พร้อมด้วย นายอุทยาน. จันทรโสภา ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอสว่างวีระวงศ์ รวมไปถึงหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่ายในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างวีระวงศ์และคณะกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอสว่างวีวงศ์