กระทรวงสาธารณสุข ใสสะอาด ร่วมต่อต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)

                                                                                 วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.
นายบัณฑิต สร้อยคำ สาธารณสุขอำเภอสว่างวีระวงศ์ พร้อมด้วย นายอุทยาน จันทรโสภา ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอสว่างวีระวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง หัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างวีระวงศ์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมประกาศนโยบายส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมภิบาล การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบในภาครัฐ เพื่อส่งเสริมให้มีการขับเคลื่อนกระบวนการ ITA ด้วยการร่วมกันแสดงเจตนารมณ์     "กระทรวงสาธารณสุข ใสสะอาด ร่วมต่อต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)"

2020-01-13 ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างวีระวงศ์