Generic placeholder image

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างวีระวงศ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างวีระวงศ์

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ ประกาศ สสอ.สว่างวีระวงศ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1.pdf

: 2020-01-02 : Admin 127