ผู้บริหาร

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างวีระวงศ์
Uploaded image

นายชูวิทย์ ธานี

สาธารณสุขอำเภอสว่างวีระวงศ์
Uploaded image

นายอลงกต ตังคะวานิช

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอสว่างวีระวงศ์

ข่าวสาร

About

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวางวีระวงศ์
รับผิดชอบตรงต่อเวลาพัฒนาเป็นนิจ จิตบริการทำงานเป็นทีม

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวางวีระวงศ์ ตำบล สว่าง อำเภอ สว่างวีระวงศ์ จังหวัด อุบลราชธานี 34190 โทร 045-852246

  • YOUR SKILL #1
  • YOUR SKILL #2
  • YOUR SKILL #3
  • YOUR SKILL #4

บุคลากร

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวางวีระวงศ์
Uploaded image

นายวสิทธิ์ ขนันไพร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
Uploaded image

นางสาวพัชรี สมบูรณ์

พนักงานธุรการ
Uploaded image

นางสาวอุไรวรรณ อุพันทา

นักวิชาการสาธารณสุข
Uploaded image

นางสาวจิราภรณ์ อุไรสาย

นักวิชาการสาธารณสุข
Uploaded image

นางสาวสัณญา พลพวก

นักวิชาการสาธารณสุข
Uploaded image

นางสาวจิตราพร เรือนเจริญ

นักวิชาการสาธารณสุข
Uploaded image

นายวีระพงค์ ผาปรางค์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายพุฒ สีลาพร

พนักงานทั่วไป

Testimonials